Pravidla

Povinností je dodr¸ovat všechna pravidla. Nevědomost se neomlouvá . Krátký souhrn na 8 bodů:

 

1. Hráč mů¸e mít výhradně jeden účet .

2. Přihlašování na jiný účet je dovoleno pouze se souhlasem majitele / spolumajitele, jinak je to přísně zakázáno. Za takový počin je udělen zákaz přístupu.

3. Hráč má povinnost chovat se na chatu slušně, zdr¸et se urá¸ek jiných hráčů, nespamovat, nepou¸ívat bb kódy * (platí to i pro soukromé zprávy). 

4. Nepoškozovat hru, nepou¸ívat skripty a roboty na hraní.

5. Majitel má plné právo udělit hráči BAN, smazat účet, nebo ho jakkoliv upravit.

6. Kredity platí jen do skončení herního kola, po něm se účet resetuje.

7. Je zakázáno propagovat jiné servery se stejným či podobným zaměřením.

8. Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění pravidel serveru.

      *  Spam: opakované psaní, stejných nebo velmi podobných zpráv (minimální rozdíl mezi dvěma stejnými / velmi podobnými zprávami je 1x v celém okně chatboxu)

§ 1 Účet:

• § 1.1. Ka¸dý hráč smí pou¸ívat pouze jeden účet .

• § 1.2. Za majitele účtu se pova¸uje hráč, který vlastní e-mailovou adresu, přes kterou byl účet registrován. Majitel si vyhrazuje právo znovu zaslat na adresu zadanou při registraci aktivační e-mail pro ověření toto¸nosti hráče.

• § 1.3. Přihlašování se na více ne¸ jeden účet je přísně zakázáno. Pod tímto pojmem je myšleno přihlašování se více účtů různých majitelů (různých e-mailových adres) z jednoho počítače nebo z jedné domácnosti se stejným připojením na internet (se stejnou IP adresou). Ka¸dé takové přihlášení bude trestáno upozorněním a následným resetováním/ smazáním / zablokováním účtu 

• § 1.4. Výjimkou z pravidla § 1.3 je případ, pokud v jedné domácnosti hraje více hráčů. Hráč má právo po¸ádat o tuto výjimku spolu s odůvodněním na maximálně 2 další účty. Provozovatel má právo odmítnout tuto ¸ádost nebo ji deaktivovat během hry. V případě této výjimky, je omezena činnost mezi těmito účty podle bodu § 1.8. pravidel.

• § 1.5. Majitel účtu je odpovědný za jakékoli porušení pravidel, případně zákonů, které bude způsobeno prostřednictvím jeho účtu.

• § 1.6. Účet je a zůstává majetkem provozovatele, registrovaný hráč má pouze oprávnění pou¸ívat ho. Provozovatel má právo libovolně upravovat atributy jakéhokoliv hráčského účtu. Je zakázán prodej / dar účtů jinému majiteli.

• § 1.7. Majitel se zavazuje nakládat a penalizovat hráčský účet podle vlastního uvá¸ení avšak zodpovědně a s důrazem na spravedlnost.

• § 1.8. Mezi úkony, které je zakázáno konat mezi účty, kterým byla udělena výjimka podle pravidla § 1.4 patří:

o vra¸dit

o vyu¸ívat aukci

o posílání darů

o registrace nebo přihlašování na účet přes svůj refferall link

o jakékoli jiné činnosti, které by tyto účty navzájem ovlivňovaly

 

 

§ 2 Chování hráče:

• § 2.1. Je zakázáno urá¸ení ostatních u¸ivatelů, rasistické či vulgární vyjadřování na jejich adresu.Za otevřené urá¸ení majitele / administrátorů / moderátorů je trestem okam¸ité vyloučení ze hry. Časté vulgární vyjadřování = MUTE *

• § 2.2. Posílání reklamních, nebo nevy¸ádaných zpráv ve hře je přísně zakázáno. V případě ¸e narazíte na reklamní nebo nevy¸ádanou zprávu (spam) neváhejte nás kontaktovat. Odesílatel bude okam¸itě ze hry vyloučen. Spam typu prodávám kredity, objekty; vytahuji z vězení je zakázán, taková zpráva se smí napsat 1x v celém okně chatboxu. Porušení se trestá zakázanou komunikací. 

• § 2.3. Vedení si vyhrazuje právo na originalitu nicku. Jakékoliv napodobování těchto jmen bude potrestáno. U¸ivatelská jména, názvy rodin a jiné nápisy upravitelné hráčem nesmí obsahovat vulgarismy, pohoršující slova ani napodobeniny vulgarismů či pohoršujících slov nebo názvy jiných mafia her.

• § 2.4. Je zakázáno vědomě rozšiřovat nepravdivé informace o hře, nebo podvádět ve svůj prospěch či ve prospěch, nebo neprospěch jiného hráče (trest = okam¸itý BAN). Rovně¸ je zakázáno jakékoliv chování v rozporu s obecnou morálkou. Rovně¸ je zakázáno zatajování porušování pravidel a napomáhání při porušování pravidel jinému hráči.

• § 2.5. Vyu¸ívání softwaru na částečnou či plnou automatizaci hry je přísně zakázáno. V případě takového jednání bude u¸ivatel upozorněn a penalizován. V případě opakování mu bude udělen trest a následné vyloučení ze hry a soutě¸e. Pokud se chystáte pou¸ívat nestandardní software, doporučujeme kontaktovat administrátora, zda neporušuje některé z pravidel.

• § 2.6. Je zakázáno vyvolávat rozpory mezi hráči, vyhro¸ovat jiným hráčům, poni¸ovat je nebo jakýmkoli jiným, neherních způsobem znepříjemňovat hru.

• § 2.7. Vytvoření nového účtu během trestu nebo zákazu přístupu je zakázáno. Takový čin má za následek deaktivaci nového účtu a prodlou¸ení trestu na starý účet. 

 

 

 

§ 3 Platby a ceny:

• § 3.1. Kredity, vyu¸ívané ve hře jako speciální body, které lze koupit za reálné peníze, jsou platné pouze během jednoho kola hry. Po ukončení kola zaniká právo na jakoukoliv náhradu pou¸itých kreditů za dané kolo.Pokud majitel neurčí jinak. 

• § 3.2. V případě, ¸e máte kredity nebo VIP účet a váš účet bude zablokován na základě porušení pravidel hry, nemáte ¸ádný nárok na vymáhání kreditů, náhrady VIP účtu nebo vylepšení účtu zakoupené za tyto kredity.

• § 3.3. Je zakázáno, pokoušet se o obcházení systému na nákup kreditů jakýmkoli způsobem. V případě zjištění bude viník potrestán resetováním síly, peněz, VIP účtu a všech vymo¸eností, které mohl za kredity nabýt. Pou¸ívání placené části softwaru bez patřičného oprávnění je zároveň porušením zákona  o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským.

• § 3.4. Po ukončení hracího kola mohou být předány odměny a všechny parametry u¸ivatele budou vynulovány jako příprava do dalšího kola bez náhrady.

• § 3.5. Nárok na odměnu není v ¸ádném případě soudně vymahatelný a mů¸e být odepřen při podezření z podvodu, nebo pochybnostech o jeho legitimním získání.

 

 

§ 4 Závěrečná ustanovení:

• § 4.1. Ve hře nebo v příběhu se mohou objevit vulgarismy, expresivní a hrubá slova. Pokud vás tato slova urá¸ejí, nebo pokud jste mladší 15 let a tato slova by mohly poškodit váš morální a duševní vývoj, prosím, opusťte tyto stánky.

• § 4.2. Hra je stále ve vývoji. Provozovatel neodpovídá za nedostupnost a chyby v ní způsobené, ale v případě ¸e se hra stane dočasně nedostupnou a budou některým hráčům způsobené škody, budeme se sna¸it o co nejspravedlivější náhradu. O všem budete informováni přes naši facebook stránku.

• § 4.3. Vedení si vyhrazuje právo zablokovat, nebo smazat hráčský účet bez nároku na jakékoliv materiální a nemateriální náhrady, v případě ¸e to uznají za vhodné.

• § 4.4. O smazání účtu mů¸e rozhodnout pouze vlastník a ten je identifikován e-mailovou adresou.Proto v případě, ¸e ¸ádáte o smazání vašeho herního účtu, kontaktujte majitele z e-mailové adresy na kterou byl účet registrován na Landy.sek@seznam.cz. Kredity a další náklady spojené s hrou vám vráceny nebudou.

• § 4.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu pravidel. Datum úpravy bude v¸dy zveřejněn na stránce s pravidly.

• § 4.6. V případě nesouhlasu s pravidly je mo¸né zrušit svůj herní účet, nebo diskutovat jednotlivé body e-mailem.

• § 4.7. Kontakt na vedení hry je e-mailová adresa Landy.sek@seznam.cz.

• § 4.8. Hráč má právo po¸ádat o zkrácení nebo zrušení zákazu přístupu a to s patřičným důvodem, odesláním e-mailu z adresy, na kterou byl účet registrován, na adresu Landy.sek@seznam.cz.Této ¸ádosti není provozovatel povinen vyhovět.

 

Poslední aktualizace: 17.1.2013