PRAVIDLÁ

Pravidlá po resete


1) Hraním na servery http://www.mojemafie.cz/ParadisoDellaCriminalita hráč súhlasí s jeho pravidlami a zaväzuje sa ich dodr¸iavat.


2) Majiteľ a spolumajiteľ si vyhradzujú  právo kedykoľvek zmeniť znenie pravidiel serveru, či ich prispôsobiť vývoju hry.


3) Hrác je povinný sledovať hlásené zmeny pravidiel prostredníctvom hromadnej správy a riadit sa nimi.


4) Hráč je povinný nahlásiť akúkoľvek chybu v hre. Nenahlásenie alebo zneu¸ívanie chyby bude potrestané podľa rozhodnutia kompetentnej osoby alebo tímu.


5) Hráč je povinný nahlásiť jednanie iného hráča v rozpore s pravidlami serveru. Hlásenie mô¸e byť smerované ktorejkoľvek osobe, ktorá je súčasťou tímu. Nenahlásenie sa pova¸uje za hrubé porušenie pravidiel serveru.


6) Je prísne zakázaná akákoľvek forma zosmiešnovania, urá¸ania, či konania čohokoľvek, čo je v rozpore s rozhodnutím ktoréhokoľvek člena tímu.


7) Je zakázané propagovať iné servery z rovnakým či podobným zameraním, taktie¸ je zakázané uvádzať odkazy či informácie na miesta, ktoré obsahujú priame informácie o serveroch s rovnakým či podobným zameraním. Ďalej je zakázané akékoľvek pou¸ívanie skratiek pre akékoľvek hry a samotné hry spomínať v chate.


8) Je zakázané spamovať chatbox, písať nezmyselné a bezvýznamné správy či navádzať hráčov k porušovaniu pravidiel servera. Akékoľvek vulgárne vyjadrovanie je prísne zakázané.


9) Trest, ktorý hráč dostane mô¸e byť kedykoľvek zrušený ak by sa zistilo pochybenie člena tímu, ktorý mu trest dal ale mô¸e byť tak isto aj predl¸ený ak sa Majiteľovi, Spolumajiteľovi alebo Administrátorovi zdá trest krátky.


10) Podľa rozhodnutia majiteľa a spolumajiteľa pre adekvátny a primeraný vývoj hry je hráčovi dovolené vlastniť maximálne jedného prezidenta.


11) Neznalosť a vyhováranie sa na neznalosť pravidiel sa za ¸iadnych okolností neakceptuje a mô¸e viesť len k prísnejšiemu trestu.


Dohodnuté dl¸ky trestov:

  • Spam, nezmyselné vety, ¸obranie o peniaze/kredity = 2-4 hodiny "mute" podla spôsobu a rozsahu priestupku. 
  • Vulgarizmus, hrubé vyjadrovanie , napádanie hráča urá¸kami = 6-24 hodín "mute" podla spôsobu a rozsahu priestupku.
  • Šikanovanie hráčov/hráča, urá¸anie niektorého člena tímu = 24-48 hodín "mute"/ podla vá¸nosti aj Ban.
  • Multi účet = Automatický ban na úcet, ktorý je pova¸ovaný za multi, platí tu pravidlo 3x a dosť.
  • Reklama na inú hru, zneu¸itie chyby v hre = Automatický ban a ban na IP adresu.

Poznámka: V¸dy a pri ka¸dom prípade je na členovi tímu, ktorý trest dáva jeho dĺ¸ka či charakter.

Pri opakovanom problémovom správaní hráča platí pravidlo 100%-ného navýšenia trestu oproti poslednému prehrešku. Tak ¸e sa jednoducho mô¸e stať, ¸e hrác ktorý napríklad dostal u¸ viacero trestov za spam, si jedného pekného dňa u¸ nikdy nenapíše alebo si ani neklikne.

  

Pravidlá súťa¸í na chate

  • - Nespamovať zbytočne chat 
  • - Písať len odpovede na otázky na iné veci máťe počas súťa¸e PM!!!
  • - Porušenie pravidiel bude potrestané 1h. mute 


Súťa¸

S resetom nastal čas aby sme našu hru viac o¸ivili a tak sme si pre vás hráčov pripravili 3. súta¸e, ktoré budú prebiehať od prvého dňa od resetu a¸ po ten posledný. Tak isto aj výhry za súta¸e budú exkluzívne a pre hráčov hodnotné. Všetky tri hry sú svojím spôsobom ľahké a hlavne atraktívne. Vychádzajú len zo štatistík a vašej šikovnosti.


Lord of Lords

Túto kategóriu vyhrali a¸ traja hráči, preto¸e mali rovnaký počet bodov. Výhra 3000cc a 30.000.000€ sa medzi dotyčných rozdelí rovnomerne či¸e 1000cc a 10.000.000€ pre ka¸dého.

Výhercovia: Marmeladko

        Shine

                      Dendo-MAMBO


Športovec Paradisa

Najlepšími športovcami Paradisa sa stali:

     Mentor

Kili

               GreenDream

Vyhrávajú 500cc a 5.000.000€.


Nonstop Player

Najaktivnejší hráči Paradisa ukázali čo v nich je a preto vyhrávajú 500cc a 5.000.000€.

Výhercovia: Sanches

                  Livuska

             Enri

             Noc

Výhercom gratulujeme a dr¸íme palce v ďalšom kole! 


Príjemnú zábavu prajú

Lalinka, Ra_iN a celý Paradiso tím Wink