Vítejte!

Mám v sobě trochu osamělosti
Trochu opovr¸ení
Hrst stí¸ností
Ale nemohu změnit skutečnost
´e ka¸dý chce vidět ty jizvy

 

Pravidla:

1. Hraním na serveru funnymafiozo hráč souhlasí s jeho pravidly a zavazuje se je dodr¸ovat.!
2. Hlavní administrátor (majitel) si vyhrazuje právo kdykoli změnit znění pravidel serveru.
3. Hráč je povinnen sledovat hlášené změny pravidel prostřednictvím webového portálu funnymafiozo a řídit se jimi i v případě, ¸e v dané chvíli ještě nejsou zaneseny do tohoto výčtu.
4. Administrátor je nejvyšší status a jeho rozhodnutí je neměnné a vůči jeho rozhodnutí je mo¸né se odvolat pouze k hlavnímu administrátorovi(majiteli).
5. Proti rozhodnutí moderátorů není mo¸né se odvolat k administratorovi serveru. Pokud administrátor uzná vaší ¸ádost jako neoprávněnou.
6. Hráč je povinen nahlásit jakoukoli chybu ve hře! Nenahlášení či zneu¸ívání chyby bude trestáno dle rozhodnutí kompetentní osoby.
7. Hráč je povinen nahlásit jednání jiného hráče v rozporu s pravidly serveru. Hlášení mů¸e být směřováno kterékoli osobě, která je součástí týmu serveru. Nenahlášení je pova¸ováno za hrubé porušení pravidel serveru.
8. Je přísně zakázána jakákoli forma zesměšňování, urá¸ení, či konaní čehokoli, co je v rozporu s rozhodnutím kteréhokoli člena týmu serveru, a to v jakékoli podobě.
9. Administrátor si vyhrazuje právo vykázat hráče ze serveru a ze slu¸eb s ním spojených, ale musí udat důvod!
10. Je zakázáno:
- propagovat jiné servery se stejným či podobným zaměřením-pokud to není bratrský server, takté¸ je zakázáno uvádět odkazy či informace na místa, která obsahují přímé informace o serverech se stejným či podobným zaměřením.
- propagovat jakoukoli formu Warezu(softwaru) a to v jakékoli podobě a to včetně materiálu na Warez odkazující.
- se vulgárně vyjadřovat.
- spamovat veřejné komunikační kanály (tedy i osobní zprávy hráčů  , psát nesmyslné a bezvýznamné zprávy či navádět hráče k porušování pravidel serveru.
- pojmenovávat herní charaktery či pety vulgrárními či urá¸ejícími výrazy.
- si na jedné IP adrese, prodávat majetek či přeposílat peníze. Tento prohřešek bude brán jako vyvádění kapitálu z jednoho účtu ve prospěch druhého.
- hraní na více účtech. Pokud bude hráč přistihnut, ¸e hraje na více učtech, budou mu všechny účty bez náhrady smazány. 
11. Je povinností dodr¸ovat veškeré platné zákony České republiky.
Porušování práv České Republiky má za následek okam¸ité vykázání provinilce ze serveru a znemo¸nění přístupu včetně slu¸eb se serverem spojených. Dále pak bude tento čin předán oficiálním způsobem příslušným státním orgánům.
12 .Neznalost pravidel neomlouvá!
13. Prohřešky vůči pravidlům jsou nepromlčitelné!
14. Dodr¸ujte mezi sebou slušné chování!

 

Poslední novinky

začátek  2012-03-28 6:40 PM

Edy
Tak jsme začali

Rád bych vás přivítal na nové hře mafiozo
kdo jiné ne¸ edý mohl zalo¸it novou hru budeme se sna¸it být lepší ne¸ (nejmenovaní). Jakmile dostaneme 100 členu pošlu vám ka¸dému 20 M a tomu kdo bude mít nejvíce doporučení dostane dosti tučnou odměnu

PřihlásitJeště nemáte účet? Vytvořit Zapomněl jste heslo? Vyžádejte si nové heslo

Členů

Odkaz přátelům